Tic Tac Toe Game

CodePen: https://codepen.io/Cheng_Chen/full/WdPvWO/